Causes of xerostomia


Sjogren's syndrome [top]

  • Dry eyes xeropthalmia, Dry mouth xerostomia
  • May have associated polyarthritis
  • Serology: RF+, anti-Ro+, anti-La+